Opening diocesaan proces
Opening diocesaan proces

In 2001 werd door de drie Triest-congregaties de aanvraag geformuleerd om het proces van de zaligverklaring van hun stichter te openen. Dit werd geformaliseerd door de opening van het proces op 26 augustus 2001 in de Sint-Baafskathedraal te Gent onder het voorzitterschap van Mgr. Arthur Luysterman, bisschop van Gent. Daarbij werd Broeder René Stockman, generale overste van de Broeders van Liefde, aangesteld als promotor van de causa en Broeder Eugeen Geysen als postulator.

Br. Eugeen Geysen
Br. Eugeen Geysen

Dit historisch proces vroeg heel veel opzoekingswerk in de archieven van de congregaties en ook daarbuiten. Na het overlijden van Br. Eugeen Geysen werd op 19 november 2012 een nieuwe postulator benoemd: Dr. Waldery Hilgeman. Tegelijk werd E. H. Dirk Van Kerchove benoemd als bisschoppelijk gedelegeerde en Dhr. Lieven Claeys als notarius. E. H. Jürgen François werd de promotor van het recht. Een historische commissie, onder leiding van Br. René Stockman, probeerde het werk van Br. Eugeen Geysen tot een goed einde te brengen.

Belangrijke stap was de opening van het graf op 25 november 2013. Daarbij werd geverifieerd of de stoffelijke resten wel degelijk deze waren van de Dienaar Gods Petrus Jozef Triest. Daarna werd de Dienaar Gods herbegraven in de grafkapel van de Zusters van Liefde in Lovendegem.

In 2015 kon de diocesane fase van het proces worden afgerond en op 15 november wordt het proces officieel afgesloten. Het was de bisschop van Gent, Mgr. Luc Van Looy die het proces formeel voor gesloten verklaarde, waarbij het dossier van niet minder dan 22.000 bladzijden naar Rome kon worden gezonden. In dit dossier bevinden zich al de documenten geschreven door Kan. Triest en hun vertaling in het Engels, een officiële biografie, getuigenissen van een 50-tal personen die verklaarden wat Vader Triest voor hen betekent en alle documenten die over Kan. Triest werden uitgegeven.

Op 18 november 2015 werd het dossier overhandigd aan de Congregatie voor de heiligverklaringen in het Vaticaan, waardoor de Romeinse fase in het proces een aanvang nam. Na een technische controle van het ganse dossier zal een commissie worden samengesteld die de causa inhoudelijk zal bestuderen. Ondertussen moet de positio worden samengesteld, bestaande uit de biografie, het verslag van de historische commissie, het verslag van de ondervragingen en de positio als dusdanig. Dit is een tekst met de argumenten waarom men vindt dat de dienaar Gods de christelijke deugden op een heldhaftige wijze heeft beleefd en daarom zalig en heilig verklaard kan worden.

Op basis van het onderzoek en de positio zal de commissie haar eindverslag voorleggen aan de congregatie, waarna een commissie van kardinalen dit eindverslag zal beoordelen. Indien dit oordeel positief is, zal de prefect van de Congregatie voor de heiligverklaringen dit advies voorleggen aan de Paus. Wanneer deze het advies aanvaardt en positief beantwoord, wordt de dienaar Gods Eerbiedwaardig en is het wachten op een mirakel opdat de Paus de zaligverklaring kan uitspreken. Bij de zaligverklaring wordt de kandidaat heilig voor de plaatselijke Kerk, in ons geval binnen de congregaties die hij heeft gesticht en in België waar hij heeft geleefd. Bij de heiligverklaring die kan worden uitgesproken na de erkenning van een tweede mirakel wordt hij heilig voor de universele Kerk.