Vader Triest werd in zijn spirituele opgang zeker geïnspireerd door de Middeleeuwse mystiekers. Een figuur als Ruusbroec is zeker niet vreemd aan Triest, en in zijn teksten vinden we bijna letterlijke aanhalingen wanneer hij het heeft over de goddelijke liefde die zijn hart doet branden.

Tijdens zijn seminarietijd maakte hij kennis met de heiligen Franciscus van Sales en Vincentius a Paulo. Deze tijdsgenoten uit de 17de eeuw tekenden sterk de Franse spiritualiteit. Franciscus hield als bisschop een pleidooi dat iedereen geroepen was tot heiligheid en poogde een totaal nieuwe zustergemeenschap te stichten die zieken aan huis zouden verzorgen. Zijn Zusters van de Visitatie moesten echter de clausuur aannemen en werden uiteindelijk slotzusters.

Vincentius a Paulo werd sterk beïnvloed door Franciscus van Sales en ontwikkelde een heel nieuwe visie op de caritas. Hij zag de armen als zijn Heren en Meesters die men moest dienen met liefde en respect en riep op om in iedere arme de levende icoon van Christus zelf te zien. Vincentius gaf een totaal nieuwe elan aan de caritas, speciaal met de stichting van de Dochters der Liefde die zich inzetten voor de zorg van de armsten.

Jan van Ruusbroec

Franciscus van Sales

Vincentius a Paulo

Bij het stichten van zijn congregaties, liet Triest zich sterk inspireren door deze twee heiligen, maar toen het voorstel om zijn Zusters in te lijven bij de Dochters der Liefde mislukte, werd hij door de bisschop uitgenodigd zelf een regel voor de Zusters te schrijven en derhalve een eigen congregatie op te richten. Voor hun levenswijze koos hij voor een duidelijke combinatie van de contemplatie en de caritas, en vond daartoe inspiratie in de geschriften van de heilige Bernardus van Clairvaux. Ook zijn contacten met de Trappisten beïnvloedden hem om de cisterciënzer spiritualiteit een plaats te geven in zijn congregaties. Moeder Placida, de eerste overste van de Zusters van Liefde, kende een eigen voorgeschiedenis bij de Zusters Bernardinen en Vader Bernardus, de eerste overste van de Broeders, was voor vele jaren verbonden aan het hospitaal gerund door de Cisterciënzerzusters in de Bijloke te Gent.

Bernardus van Clairvaux

Moeder Placida

Vader Bernardus De Noter

De hele actieradius van Triest moeten we plaatsen tegen de achtergrond van de Franse Revolutie, waarbij de Kerk haar wereldlijke macht verloor. Hij zocht en vond een weg om als Kerk opnieuw aan relevantie te winnen in de maatschappij, niet door het herstel van de macht, maar door het radicaal beleven van de liefdesboodschap zoals deze in het evangelie door Jezus Christus werd verkondigd en door deze boodschap gestalte te geven in de ontwikkeling van concrete liefdewerken naar de armen toe.

Met zijn stichting van religieuze congregaties van Broeders en Zusters gaf hij ook aan de Kerk en de wereld een nieuwe vorm van religieus leven, sterk teruggrijpend naar de originele vorm van het godgewijde leven, maar dan met een specifieke apostolische, diaconale opdracht in de maatschappij.